• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

ព្រឹត្តិបត្រ

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវីលេខ ១៣ ខែ មេសា - មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

រក្សាសិទ្ធិ © 2017 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែន បានសេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។

ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

 

បើលោក លោកស្រីមានបំណងចង់ទាញយកអត្ថបទតាមផ្នែក ឬប្រធានបទនីមួយៗសូមចុចដំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

មាតិកានៃព្រឹត្តិបត្រ

សាររបស់លោក សួន វិសាល ប្រធាន គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ

​      ១) ទណ្ឌិត ឌុច និងសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែងទោស ឬការបន្ធូរបន្ថយទោសឬការបន្ធូរបន្ថយទោស ដោយមេធាវី មាស បូរ៉ា

      ២) មូលហេតុនៃបណ្តឹងសាទុក្ខ ក្នុងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា(ភាគ ១) ដោយមេធាវី សូ មូស្សេន្នី

ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

      អនុប្បទានគណនី ដោយមេធាវី កុយ​​ គន្ធី

 ផ្នែករដ្ឋប្បវេណី

      ហ៊ីប៉ូតែក និងកំជាប់ពាក្យ ដោយមេធាវី អ៊ីវ ប៉ូលី

ច្បាប់កម្ពុជាក្នុងទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិ

       ច្បាប់សន្តតិកម្មកម្ពុជាក្នុងទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិ​(ភាគ ១) ដោយលោក កែ ប៊ុនធឿន

សកម្មភាពគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

       សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវី

បើលោក លោកស្រីចង់ទាញយកអត្ថបទព្រឹត្តិបត្រទាំងមូលសូមចុចដំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

 សូមចុចតំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយកឯកសារទាំងមូល