• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

    សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

  • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

    នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មេធាវី

ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មេធាវីក្នុង​សកម្មភាព​របស់គណៈមេធាវី

  1. បញ្ជីរាយនាមមេធាវី ដែលបានឧបត្ថម្ភ មហាសន្និបាតលើកទី១៨ របស់គណៈមេធាវី
  2. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភក្នុងការបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រមេធាវី
  3. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភមកគណៈមេធាវីក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅបញ្ជីសមាជិកគណៈមេធាវី
  4. បញ្ជីរាយនាមសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភក្នុងសកម្មភាពគណៈមេធាវី
  5. បញ្ជីរាយនាម សប្បុរសជន ចូលរួមរៀបចំតុ មេធាវីនៅក្នុង បន្ទប់សវនាការ តុលាករសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប