បុគ្គលិកគណៈមេធាវី

   ឈ្មោះ ៖ ព្រហ្ម វិចិត្រអក្ខរា
មុខងារ ៖ អគ្គលេខាធិការ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 633 933, (855) 15 633 933
   ឈ្មោះ ៖ កុយ នាម
មុខងារ ៖ អគ្គលេខាធិការរង
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 811 991
   ឈ្មោះ ៖ ប៊ុន ណាវីណា
មុខងារ ៖ អគ្គលេខាធិការរង
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ 092 719 440
   ឈ្មោះ ៖ គាន តារា
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃគណៈ​មេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 81 444 627, (855) 92 229 277
   ឈ្មោះ ៖ លីវ សុវណ្ណា
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 617 373, (855) 16 617 373
   ឈ្មោះ ៖ ខូវ ចន្ថា
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 898 181, (855) 16 857 799
   ឈ្មោះ ៖ កែ ប៊ុនធឿន
មុខងារ ៖ ប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 17 575 161
   ឈ្មោះ ៖ យុង ផានិត
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 76 586 86 86, (855) 81 870 970
   ឈ្មោះ ៖ ម៉ុម ពិសី
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 15 725 666
   ឈ្មោះ ៖ នី ចាន់ឌី
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 485 615, (855) 16 611 615
   ឈ្មោះ ៖ កៃ វិសាល
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 881 776, (855) 12 914 291
   ឈ្មោះ ៖ ស្វាយ សុលីដា
មុខងារ ៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 85 669 966, (855) 96 4 669 966
   ឈ្មោះ ៖ ណុប កណ្ណិកា
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 11 711 216
   ឈ្មោះ ៖ តូច វ៉ាម៉ូរី
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 66 909 999
photo 2017 11 16 16 23 25   ឈ្មោះ ៖ ប៉េង វិចិត្តការ
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា
អ៊ីម៉ែល ៖ vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 726 992, (855) 97 771 010 7
1383 T 2017 08 02   ឈ្មោះ ៖ វ៉ា សំរិត
មុខងារ ៖ ប្រធានការិយាល័យព្រឹត្តិបត្រ និងបោះពុម្ពនៃនាយកដ្ឋាន ស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (076-096) 25 168 25
   ឈ្មោះ ៖ លី រតនា
មុខងារ ៖ ជំនួយការប្រធានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 92 511 509, (855) 93 511 509
   ឈ្មោះ ៖ ឆាយ សុខជាតិ
មុខងារ ៖ មន្ត្រីការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុនៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
អ៊ីម៉ែល ៖ chhaysokcheat@gmailcom
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 415 5550
   ឈ្មោះ ៖ រី សេដ្ឋា
មុខងារ ៖ លេខាធិការគណនេយ្យនៃនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 404 216
   ឈ្មោះ ៖ ជួន សេដ្ឋសម្ជស្ស
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានការពារក្ដីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 98 907 968
   ឈ្មោះ ៖ គឹម រ័ត្ននិមល
មុខងារ ៖ លេខាព័ត៌មានគណៈមេធាវី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 70 422 633, (855) 77 422 633
   ឈ្មោះ ៖ ថន បូរ៉ី
មុខងារ ៖ លេហារី
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 423 406
   ឈ្មោះ ៖ មួង ដារ៉ូ
មុខងារ ៖ មន្រ្តីបើកបរ និងលេហារី
អ៊ីម៉ែល
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 78 780 118
ឈ្មោះ ៖ ហ្វាង ឈីងឈីង
មុខងារ ៖ លេខានាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 77 322 221
   ឈ្មោះ ៖ ហួត សុវណ្ណ
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ 855) 12 664 032
   ឈ្មោះ ៖ ហៃ រ៉ាឈីត
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 318 1113
   ឈ្មោះ ៖ គា លីហង្ស
មុខងារ ៖ បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនាយកដ្ឋានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រ
អ៊ីម៉ែល ៖ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 61 666 610
   ឈ្មោះ ៖ នូ ពុទ្ធារី
មុខងារ ៖ អ្នកសំអាត
អ៊ីម៉ែល
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 69 656 678
  ឈ្មោះ ៖ ថា ប៊ុនថៃ
មុខងារ ៖ ជំនួយការនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 809 6097
  ឈ្មោះ ៖ តាន់ ចរណៃ
មុខងារ ៖ ជាបណ្ណារក្ស នៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយ
អ៊ីម៉ែល This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
លេខ​ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 12 637 746