• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

  សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

 • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

  នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ​

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ត្រូវដឹកនាំដោយ​អគ្គហេរញ្ញិកមួយរូប និងមានជំនួយការគណនេយ្យមួយរូបព្រមទាំងបេឡាធិការ​មួយរូប ។ នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ​ មានតួនាទី និង​ភារកិច្ច ដូចខាងក្រោម ៖

 • រៀបចំ និងបើកគណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំ សម្រាប់រក្សា​មូលនិធិគណៈមេធាវី
 • កាន់កាប់បញ្ជីគណនេយ្យរួមរបស់គណៈមេធាវី
 • ប្រមូលប្រាក់ភាគទានសមាជិកគណៈមេធាវី និងមូលនិធិផ្សេងទៀតរបស់គណៈមេធាវី
 • បើកប្រាក់បៀវត្សជូនបុគ្គលិកនានារបស់គណៈមេធាវី
 • ចេញលិខិតជូនដំណឹង និងប្រមូលភាគទាន​ដែលសមាជិកមេធាវី​ពុំទាន់បានបង់

លើកគម្រោងចំណាយដាក់ជូន ​៖

ក.ក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវី ចំពោះចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់លើសពី ៣,០០០ (បីពាន់)ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេច
ខ.ប្រធានគណៈមេធាវិ ចំពោះទឹកប្រាក់តិចជាង ឬស្មើ ៣,០០០ (បីពាន់) ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពិនិត្យ សម្រេច

 • ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ​ជូនប្រធានគណៈមេធាវីមេធាវី និង​ក្រុមប្​រឹក្សា​​គណៈមេធាវី
 • ធ្វើសកម្មភាពដទៃទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវី ។​