• មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈមេធាវី

  សកម្មភាពមហាសន្និតបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២១ របស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី ១១ នៅសណ្ឋាគារ រ៉េស៊ីដង់ សុខាភ្នំពេញ។

 • ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈមេធាវី

  នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភូគីត្រា គណៈមេធាវីបានរៀបចំពិធីផ្ទេរតំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិចាស់ ទៅកាន់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិថ្មី។

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល គឺជាច្រកចេញចូលរួមរបស់គណៈមេធាវី ដែលក្នុងនោះនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលត្រូវមានតួនាទី និងភារកិច្ច​ដូចខាងក្រោម​​៖

 • ទទួល និងកត់ត្រាលិខិត និងសំណុំឯកសារចេញ-ចូលនានា
 • បញ្ចូន-ទទួល លិខិតស្នាមនានា
 • ទទួលទូរស័ព្ទ និងបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានជំនាញ
 • រក្សា និងតម្កល់ឯកសាររដ្ឋបាលនានារបស់គណៈមេធាវី
 • ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការបណ្ណាល័យ
 • ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព័ត៌មានវិទ្យា
 • ទទួលចាត់ចែងអនាម័យ សន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់គណៈមេធាវី
 • ធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ​ជូនប្រធានគណៈមេធាវី និងក្រុមប្រឹក្សា​គណៈមេធាវី​
 • ធ្វើសកម្មភាព​ដទៃទៀត​តាមការចាត់តាំង​របស់ប្រធានគណៈមេធាវី​។