ស្ថិតិមេធាវី

ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៦-មករា-២០១៨

មេធាវីពេញសិទ្ធិ ១០៨៩រូប (ប្រុស = ៨៦៩រូប ស្ដ្រី = ២២០រូប)
មេធាវីកម្មសិក្សា ​២៤៣រូប (ប្រុស = ១៨៧រូប ស្ដ្រី​​​ = ៥៦រូប)
មេធាវីមិនប្រកប ៦៩រូប (ប្រុស = ៥៩រូប ស្ដ្រី = ១០រូប)
មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា ០០រូប (ប្រុស = ០០រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីក្រៅបញ្ជី ៣០រូប (ប្រុស = ២៣រូប ស្ដ្រី = ០៧រូប)
មេធាវីហាមឃាត់ ០២រូប (ប្រុស = ០១រូប ស្ដ្រី = ០១រូប)
មេធាវីផ្អាកពីមុខងារ ០៣រូប (ប្រុស = ០៣រូប ស្ដ្រី = ០០រូប)
មេធាវីលុបឈ្មោះ ៦២រូប (ប្រុស = ៥៦រូប ស្ដ្រី = ០៦រូប)
សរុបទាំងអស់ ១៤៩៨រូប (ប្រុស = ១១៩៨រូប ស្ដ្រី = ៣០០រូប)